SPLOŠNI POGOJI SPLETNEGA JOGA PORTALA

 1. DanYoga Online Joga Portal

Online portal oz. e-portal je prostor na spletni strani www.DanYoga.si na je namenjen končnem uporabniku za izvajanje določenih aktivnosti preko spleta kot so npr. Joga, udeležitve na Joga Nidri, meditaciji, izobraževanja, usposabljanja ali drugimi pristopi, ki se nanašajo na osebno, duhovno ali poslovno rast.

Joga Portal je organiziran kot predel javne spletne strani DanYoga, preko katere je možen nakup in dostop do posameznih nivojev naročni ob registraciji in zakupu nivoja naročnine, ki predstavlja prikaz določene vsebine (odvisno na nivo naročnine) katero določita lastnika spletne strani. Vodene aktivnosti so organizirane v obliki video-posnetkov, audio posnetkov ter v drugi obliki. Vsebina  je v celoti objavljena na spletu, in je vsakemu uporabniku dosegljiva takoj po zakupu določene naročnine.

Poleg omenjenih delavnic so v sklopu DanYoga strain organizirane tudi delavnice in seminarji v živo, dostopni vsem, ki se želijo izpopolnjevati na področju osebne, poslovne ter duhovne rasti. Seminarji in delavnice niso del redne ponudbe izobraževalnih vsebin na spletnem portal in se izvajajo priložnostno.

 1. Definicije

Storitve programa Online Joga Portala oziroma podjetja DanYoga, Veronika Mežnar s.p. (v nadaljevanju ponudnik) v osnovi obsegajo naslednje storitve:

 • snemanje, izdelava, priprava in trženje različnih spletnih vadbenih, izobraževalnih programov in modulov (e-izobraževanj, e-usposabljanj, e-vadb) z različnih področij, prvenstveno pa s področja  osebne, duhovne in poslovne rasti.
 • Organiziramo in izvajamo tudi delavnice, seminarje in druge vrste izobraževanj, ki so lahko izvedene samostojno ali kot del druge storitve (v nadaljevanju storitve),
 • izvajanje partnerskega programa.

Ponudniki storitev so:

 • podjetje DanYoga, Veronika Mežnar s.p., Parižlje 107, 3314 Braslovče.
 • drugi ponudniki, če je tako pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu navedeno.

Naročnik, stranka ali član
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s posameznim ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnice za seminar ali delavnico…(v nadaljevanju naročnik ali stranka).

Član Online Joga Portala
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki se preko spletne strani https://www.danyoga.si ali drugih podstrani tega spletnega mesta, prijavi v program Online Joga Portala ter na tak način sklene poslovno razmerje za uporabo storitev ponudnika (v nadaljevanju član ali član Portala).

 1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, naročnike, člane in partnerje, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu.

Naročnik, član ali partner z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani https://www.danyoga.si in vseh podstrani tega spetnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila naročnikom, članom in partnerjem, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani DanYoga (https://www.danyoga.si).

Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

 1. Cene in komercialni pogoji

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo daveka na dodano vrednost (DDV) – podjetje DanYoga, Veronika Mežnar s.p. ni davčni zavezanec.

DanYoga za svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega programa – članstvo v Online Portalu se obračunava mesečno, po vsakokrat veljavnem ceniku, večina ostalih izobraževalnih modulov ali programov pa se zaračuna enkratno, obračun in plačilo ob naročilu. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (izobraževalni program, vadbe, moduli, delavnice, seminarji …), dobi stranka, naročnik, član ali tržnik dostop do naročenih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve. V primeru mesečnega obračunavanja ima ponudnik v primeru neplačila pravico, da naročniku, članu ali partnerju takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi. Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo. Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru naročnikovega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije.

 1. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje nakup posameznega izobraževalnega programa ali naročnine. Naročnik oziroma stranka ali partner se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Trajanje naročnine pri PRAKSA naročnini traja za nedoločen čas in naročnik ima dostop do določenih brezplačnih vsebin, da se seznani z vsebino in zgradbo online portala DanYoga.

Trajanje naročnine pri AKTIVNI naročnikih traja mesec dni od dneva plačila. Naročnina se poravna mesečno. V nasprotnem primeru se naročnina prekine. Vsebina je izbrana s strani izvajalcev in je omejena na naročnino AKTIVNI, ki jo določa izvajalec oz. ponudnik.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe ali naročnine, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.

V primeru, da gre za odpoved sodelovanja pri programih, kjer naročnik mesečno plačuje za dostop do naročenih programov, ponudnik v primeru odpovedi ne sme zaračunati naročnine za naslednje obračunsko obdobje, če je naročnik odpovedal storitve.

Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za nedoločen čas, vendar pa si ponudnik izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo stranki poslal novo ponudbo oziroma pogodbo.

Odpoved pogodbe lahko naročnik ali partner poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov podjetja).

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Ponudnik stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin takoj oziroma v najkrajšem možnem času po plačilu, vidnem na transakcijskem računu podjetja, v vsakem primeru pa vsaj naslednji delovni dan.

Način plačila in KAKO USTVARITI NAROČNINO?

Na strani https://www.danyoga.si/online-joga/zakup-narocnine/ prosimo izberite željeni NIVO NAROČNINE s klikom na “SPREMENI“. Če ste izbrali PRAKSA (brezplačni) nivo, izpolnite obrazec “USTVARI SI RAČUN” in pošljete podatke s klikom na tipko “Potrdi in pošlji.” Tako ste pridobili takojšen brezplačni  PRAKSA dostop do portala.

Če izberete enega izmed plačljivih nivojev, imate dve možnosti plačila:

 • Preko PayPal-a. V tem spremenite nivo naročnine s “” Nato uporabite obrazec “USTVARI NOV RAČUN” za plačilo preko PayPal-a. Po zaključenem plačilu boste imeli takojšen dostop do portala. Plačilo naročnine se v naslednjem mesecu (samo 1x) izvede samodejno pred potekom naročnine.
 • Po predračunu. V primeru, da želite plačati za storitev po predračunu vas prosimo, da izpolnite obrazec “PLAČILO PO PREDRAČUNU.” Na E-poštni naslov vam bomo poslali predračun. Po prejetem plačilu vam bomo poslali uporabniške podatke za vstop v portal.

Ponudnik ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih uporabniki posredujejo preko katere od ponudnikovih spletnih strani. Te podatke zbirajo izključno plačilni procesorji, ki obdelujejo in sprejemajo plačila.

V primeru uporabe in plačevanja preko storitve PayPal je stranka oziroma naročnik dolžna pri morebitnem plačevanju s kreditno kartico na kateri od spletnih strani ponudnika, zagotoviti vse razumne ukrepe, da zavaruje varnostne elemente kreditne kartice, ki omogočajo identifikacijo stranke in so vezani na stranko.

O dejstvu ali sumu zlorabe kreditne kartice v povezavi s plačilom na kateri od spletnih strani ponudnika je dolžna stranka nemudoma obvestiti ponudnika in svojega ponudnika plačilnih storitev.

V primeru zlorabe kreditne kartice se lahko stranka z morebitnimi zahtevki obrne na svojega ponudnika plačilnih storitev, skladno z določbami Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki je stranki nastala zaradi zlorabe kreditne kartice.

Varnost pri plačevanju s kreditnimi karticami

Za varnost pri plačevanju s kreditnimi karticami je poskrbljeno na strani ponudnika procesiranja kartic (PayPal).

Vsi podatki, ki jih naročniki vnesejo v obrazce za plačila s kreditnimi karticami, so varno shranjeni pri ponudniku procesiranja kreditnih kartic in v nobenem primeru na na strežnikih ponudnika (DanYoga, Veronika Mežnar s.p.).

 1. Roki za izvedbo storitev

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni program, delavnico, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in stranko.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

 1. Avtorske pravice

Stranka (naročnik), član ali tržnik v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je naročniku, stranki, članu ali tržniku prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika stranka nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve, ki je predmet pogodbe med ponudnikom in stranko ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako naročnik nima pravice do predelave izvorne kode.

Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbela stranka, stranka ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

 1. Podpora strankam

Strankam je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika reklamacije@danyoga.si.

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Z prijavo na določen program se naročnik strinja z prejemanju marketinških, prodajnih in drugih vsebin na E-poštni naslov, telefonsko številko ali naslov podan ob registraciji.

 1. Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profeisonalen način. Vsi izobraževalni in vadbeni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivo navedeni ciljni publiki.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

 1. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

 • ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
 • ravnanja tretjih oseb;
 • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na ponudnikovih strežnikih.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, android, iOS. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

 1. Pravice in obveznosti naročnika

Naročniki, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

 1. Končne določbe

Ponudnik in naročnik se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in naročniku se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prek košarice, kontaktnih obrazcev v spletni trgovini ali kako drugače (prek e-pošte, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik jih bo varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svojo privolitev. Za varovanje osebnih podatkov pa je odgovoren tudi uporabnik, tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Ponudnik obvešča o novostih, prodajnih ugodnostih in drugih trženjskih dejavnostih le uporabnika, ki prostovoljno in izrecno privoli v prejemanje brezplačnih elektronskih novic DanYoga. Naročnik na e-novice se lahko od njihovega prejemanja v vsakem trenutku odjavi s klikom na povezavo „odjava“ na dnu e-novic oz. pošlje sporočilo o odjavi na e-naslov: info@danyoga.si

OBDELAVA IN HRAMBA PODATKOV

S podano privolitvijo uporabnik dovoljuje podjetju DanYoga, Veronika Mežnar s.p. da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva podjetja DanYoga, Veronika Mežnar s.p.

Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Navedene podatke lahko podjetje DanYoga, Veronika Mežnar s.p. in pogodbeni obdelovalec, obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Več o tem, kako varujemo vašo zasebnost si lahko preberete v IZJAVI O ZASEBNOSTI.

Spletna stran www.danyoga.si prav tako uporablja piškotke. Več o tem, kaj so piškotki lahko preberete TUKAJ.

Parižlje, april 2020